Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Wet van 13 november 2019, houdende regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om te voorzien in wet- en regelgeving ten behoeve van een uniform experiment met het telen van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik met als doel om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops in een gesloten coffeeshopketen kunnen worden afgeleverd en wat de effecten daarvan zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijkWij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: hennep: hennep als bedoeld op lijst II bij de Opiumwet; hasjiesj: hasjiesj als bedoeld op lijst II bij de Opiumwet; coffeeshop: coffeeshop als bedoeld in artikel 6a; gesloten coffeeshopketen: een keten waarin de teelt van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik en de aflevering aan en verkoop daarvan in een coffeeshop, dan wel enige andere in dat verband verrichte handeling, bedoeld in artikel 3, onderdelen B en C, van de Opiumwet, plaatsvindt; Onze Ministers: Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 2
Er vindt een experiment plaats met op kwaliteit gecontroleerde teelt van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik en de aflevering aan en verkoop daarvan in een coffeeshop in een gesloten coffeeshopketen, overeenkomstig de bij of krachtens deze wet gestelde regels, met als doel om te bezien of en hoe hennep en hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kunnen worden afgeleverd en wat de effecten daarvan zijn.

Wet experiment gesloten coffeeshopketen.PDF

Informatie

Werkgroep X

06 januari 2021 Informatie
WERKGROEP X Nieuwe column Gerrit Jan ten Bloemendal over wietproef Werkgroep X 13-10-2020 In juli van dit jaar werd ik door het bestuur van het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) gevraagd om een werkgroep op te gaan zetten die zich bekommert om de belangen van die PCN-leden die…